Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  a vállalkozás, Klímaglobál Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az  a vállalkozás, Klímaglobál Kft. -től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy  a vállalkozás, Klímaglobál Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.klimaglobal.hu és a www.shop.klimaglobal.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

(i) Klímaglobál Kft.
Adatkezelési Tájékoztató
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában
Az Adatkezelő adatai
Cégnév: Klímaglobál Kft.
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Liszt Ferenc u. 4.
Adószám: 25451386208
Cégjegyzékszám: 08 09 030358
Weblap: www.klimaglobal.hu
Kapcsolattartás: Szalai Dániel
Telefon: 06 70 3127218
E-mail: info@klimaglobal.hu
A Klímaglobál Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. A www.klimaglobal.hu weboldal üzemeltetője a Klímaglobál Kft.
A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:
• az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
• az adatkezelési célok felsorolását;
• azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelése történik;
• mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
• hogyan történik a tárolásuk.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük személyes adataidat!
2
Tartalom
Preambulum …………………………………………………………………………..……… 3
Az adatkezelés célja …………………………………………………………………………………………………..……….. 3
A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése ………………………………….…….. 4
Hogyan kezeljük adataidat? ……………………………………………………….….…...…. 5
Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? .................................................................................... 6
Milyen adatokat rögzítünk? ………………………………………………………….………. 6
Technikai adatok - Mit teszünk az adatbiztonságért? ……………………………….....….... 11
Általános adatkezelési irányelveink ……………………………………….………..……… .12
Hol tároljuk az adatait? …………………………………………………….………..……… 13
Adattovábbítás, adatfeldolgozás …………………….………………….……….…….……. 14
Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan? ….16
Adatvédelmi hatósági eljárás ……………………………………….……………….…..….. 19
Egyéb rendelkezések ………………………………………………………………….…….. 19
3
Preambulum
A Klímaglobál Kft.. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Klímaglobál Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.klimaglobal.hu/adatvedelem címen. Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Cégünk az alábbi termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban gyűjt és rögzít személyes adatokat:
• Lakossági klímaberendezések forgalmazása telepítése karbantartása
• Klíma berendezések garanciás és garancián túli javítása
• Ipari és kereskedelmi klímatechnika
• Technológiai hűtőberendezések forgalmazása szervizelése
• Hűtőgépek környezetvédelmi szivárgásvizsgálata, dokumentálása NKVH rendszerbe
• Hőszivattyú berendezések forgalmazása és telepítése
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk!
A Klímaglobál Kft.. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
Az adatkezelés célja
Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:
• üzletmenet folytonosság • folyamatos szolgáltatásnyújtás • számla kiállítása, • a szolgáltatások teljesítése, • kapcsolattartás,
4
A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése
Érintett:
Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.
Az érintett hozzájárulása:
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Személyes adat:
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
5
Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Hogyan kezeljük adatait?
A www.klimaglobal.hu oldalán az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Ezekben az esetben vagy az önkéntes hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.
A hozzánk beérkezett adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontosnak tartjuk a célhoz kötöttség követelményét, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.
6
Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?
I. Kapcsolatfelvétel – telefonon vagy az info@klimaglobal.hu e-mail címen. Érintettek köre: minden olyan jogi vagy magánszemély, aki valamilyen kéréssel, kérdéssel keres fel bennünket forgalmazott termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Kezelt adatok köre: • név, telefonszám, e-mail cím • egyéb adatok, ami a konkrét kérdés során felmerül Adatkezelés célja: kapcsolattartás, vevői kérdések megválaszolása, ügyfélkiszolgálás Felhasználás módja CRM rendszer, e-mail Jogalap kifejezett és önkéntes hozzájárulás EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a) Megőrzési idő adatkezelési cél megvalósulásáig - önkéntes hozzájárulás visszavonásáig
II. Ajánlat kérés weboldalon keresztül Érintettek köre: minden olyan jogi vagy magánszemély, aki ajánlatot kér weboldalunk felületén. Kezelt adatok köre:
• név, cím, e-mail cím
• érdeklődési kör: klíma, hőszivattyú, hővisszanyerős szellőztető
• ingatlan adatai: klimatizálandó helyiségek száma, négyzetméter
• külső egység elhelyezés részletezése
• készülék ár/érték arányai
• rendelési változat
Adatkezelés célja: ajánlatkérés
7
Felhasználás módja
CRM rendszer
Jogalap
szerződés
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
Megőrzési idő adatkezelési cél megvalósulásáig önkéntes hozzájárulás visszavonásáig
Mi történik személyes adataival árajánlatkérés után?
1. Minden ajánlatot projektazonosítóval látunk el.
2. Árajánlal visszautasítása esetén 30 napon belül töröljük adatait
3. Függőben lévő árajánlat esetén – előzetes tájékoztatáson alapuló, írásban adott önkéntes hozzájárulással további időre - klíma 1 év, hőszivattyú 2 év - rögzítésre és megőrzésre kerülnek
4. Árajánlat elfogadása esetén szerződéses jogalappal kezeljük tovább a személyes adatokat.
III. Klíma karbantartás megrendelés
Érintettek köre: minden olyan jogi vagy magánszemély, aki klíma karbantartást rendel weboldalunk felületén keresztül.
Kezelt adatok köre:
• név, cím, e-mail cím
• klíma darabszám
• időpont
Az ajánlatkérés során rögzített adatok az árajánlat elkészítése után projektazonosító számot kapnak, melyet a renszer automatikusan generál.
Adatkezelés célja: klíma karbantartás megrendelése
8
Felhasználás módja
CRM rendszer
Jogalap
szerződés
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) ab
Megőrzési idő
szerződésben foglaltak szerint, de minimum 8 év
2000. évi C. törvény (Sztv.)
IV. Vásárlás
Érintettek köre: minden olyan jogi vagy magánszemély, aki terméket vagy szolgáltatást rendel weboldalunk felületén keresztül.
Vásárlás lehetséges előzetes regisztrációval vagy regisztráció nélkül.
Kezelt adatok köre:
• név, cím, e-mail cím
• megrendelt termék
• időpont
• számlázási adatok
• szállítási cím
• fizetési módok
• rendelésiszám
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy
9
"Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (E-MAIL: info@klimaglobal.hu; TEL.: 06 22 310- 435).
Adatkezelés célja: a Klímaglobál Kft. által forgalmazott termékek, szolgáltatások megrendelése
Felhasználás módja
papír alapon - szerződés, Shoprenter.hu rendszerén belül,
CRM rendszer
Jogalap
szerződés
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)
Megőrzési idő
szerződésben foglaltak szerint, de minimum 8 év
2000. évi C. törvény (Sztv.)
V. Hibabejelentés – űrlap, telefon, e-mail
Érintettek köre: minden olyan jogi vagy magánszemély, aki klímarendszerekkel kapcsolatban hibabejelentést tesz weboldalunk felületén keresztül.
Vásárlás lehetséges előzetes regisztrációval vagy regisztráció nélkül.
Kezelt adatok köre:
• bejelentő neve, telefonszáma, e-mail címe
• készülék típusa
• probléma: javítás, karbantartás, szivárgásvizsgálat,
• egyéb megjegyzés
Adatkezelés célja: hibabejelentés, meghibásodott készülékek bejelentése
Felhasználás módja
papír alapon - szerződés, CRM rendszer
Jogalap
szerződés
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)
Megőrzési idő
szerződésben foglaltak szerint, de minimum 8 év
2000. évi C. törvény (Sztv.)
10
VI. Közösségi médiafelületeken keresztül érkező adatok kezelése
Facebook oldalunkon keresztül – https://www.facebook.com/klimaglobal/ -, valamint online hirdetési felületeken is adatkezelői minőségben vagyunk jelen.
Kezelt adatok köre: a közösségi médiában nyilvánosságra hozott adatok.
Felhasználás
online
Jogalap
tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulás
Felhasználási idő Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Tájékoztatás a cookie-k (sütik) alkalmazásáról
A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a www.klimaglobal.hu weboldal látogatóiról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
• A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
• Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Klímaglobál Kft. weboldala a Shoprenter.hu Kft. rendszerén keresztül működik. Az ehhez kapcsolódő cookie-tájékoztató elérhető a https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/ oldalon.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék weboldalunkat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
11
A Google Analytics alkalmazása
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Technikai adatok - Mit teszünk az adatbiztonságért?
Az Klímaglobál Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Továbbá kijelentjük, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen – pl.: korlátozott jogosultságok.
12
Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt – pl. magas biztonsági szintek bevezetése.
Információbiztonság
A. Klímaglobál Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat a jogellenes használat,
jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk
minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében,
beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.
A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések
ellenőrzését, munkavállalóink oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő
helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő
hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.
Annak a folyamatnak a részeként, amely során a rendelkezésünkre bocsájtotta személyes
adataidat, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére,
hogy minden szükséges intézkedést megteszünk a személyes adatok védelme érdekében, az
interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek
megfelelően, tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő
adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő
továbbítás a saját felelősségére történhet. Amint azonban a személyes adatai megérkeznek
rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes
hozzáférés megakadályozása céljából.
Weblapunk, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre
tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra
mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új
adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.
13
Általános adatkezelési irányelveink
Felhívjuk a Klímaglobál Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataitokat adjátok meg, úgy az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2012. évi I. törvény – Munka tv.
Hol tároljuk az adatait?
Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:
9200 Mosonmagyaróvár, Liszt Ferenc u. 4.
Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.
14
Kik láthatják az adatait? - Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
• szerződött partnereink, fizetési szolgáltatók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;
Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az adataidat továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.
Adatfeldolgozók: az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek, akik az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég Név:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Hozzáférhetőség
könyvelés: számlán szereplő adatok
bérszámfejtés: munkavállalói adatok
Jogalap az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló informatikai szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás, weboldal- karbantartás és e-mail kezelés, egyéb szoftver kezelés) nyújtó cég.
Online marketing felügyelet:
Név: Kampányfelügyelet Magyarország Kft.
Székhely: 1022 Budapest, Tövis u. 32. C ép.
Adószám: 14120297241
Cégjegyzék szám: 01 09 889817
15
Hozzáférhetőség
a weboldalon / közösségi média, google analitika és adwrds hirdetéskezelésen
keresztül érkezett személyes adatok
Jogalap
az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
Honlap felügyelet: Név: Shoprenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Adószám: 23174108209
Cégjegyzék szám: 09-09-020636
Hozzáférhetőség
a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok
Jogalap az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
Tárhely szolgáltatás: Név:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Hozzáférhetőség
a weboldalon keresztül érkezett személyes adatok
Jogalap az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.
16
Milyen jogokkal élhet, milyen kötelezettségei vannak személyes adataira vonatkozóan?
Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását. Élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog A. Klímaglobál Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• Az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ;
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Tudnia kell, hogy a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adjuk meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga
Kérheti az adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
17
Törléshez való jog
Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatait:
- személyes adataira már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük volna;
- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- tiltakozhat az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre;
- személyes adatait jogellenesen kezeltük volna;
- személyes adatait az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell;
- személyes adatai gyűjtésére, tárolására az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- vitatja a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
- nincs már szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy tiltakozik az adatkezelés ellen;
- ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaiddal szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük
18
Adathordozáshoz való jog
Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Visszavonás joga
Jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Bírósághoz fordulás joga
Jogai megsértése esetén ellenünk bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
19
Adatvédelmi hatósági eljárás
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Klímaglobál Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Dátum, 2018. május 25.
Utolsó frissítés dátuma: 2018.